Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemene bepalingen

Artikel 3. Het aanbod

Artikel 4. De Overeenkomst

Artikel 5. Ontbinding van de Overeenkomst

Artikel 6. De Prijzen

Artikel 7. Aankopen en betaling

Artikel 8. Herroepingsrecht

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Garantie

Artikel 12. Klachten

Artikel 13. Overdracht

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Artikel 15. Beheer

Artikel 16. Geheimhouding

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18. Survival

Artikel 19. Wijzigingen of aanvullingen

Artikel 1. Definities

Voor deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. App: (mobiele) applicatie waarmee toegang kan worden verkregen tot (een deel van) de Dienst en welke beschikbaar is in de Apple App Store en Google Play Store;
 2. Breeze (wij-vorm): wij zijn de rechtspersoon welke producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbieden. Dit zijn wij:
 3. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 4. Consument (jij-vorm): je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 5. Gebruiker (jij-vorm): wanneer jij als Consument gebruik maakt van de Diensten van Breeze;
 6. Overeenkomst : alle afspraken die we samen (op afstand) maken over het verlenen van Diensten van ons aan jou;
 7. Gebruikersvoorwaarden : extra voorwaarden die gelden indien je Gebruiker bent en welke te raadplegen zijn via breeze.social/terms-conditions/user;
 8. Partij(en): Consument en Breeze samen of ieder afzonderlijk;
 9. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp;
 10. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 11. Dienst(en): de (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten die Breeze aan jou als Gebruiker aanbiedt – mogelijk op afstand aangeboden middels een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) – waaronder, maar niet beperkt tot:
  1. Toegang tot de App en/of website en daarmee verschafte digitale informatie;
  2. Het faciliteren in de totstandkoming van een Date tussen Gebruikers;
  3. Het aanbieden van (korting op) hapjes, drankjes of toevoegingen tijdens de Date;
  4. Vouchers welke te gebruiken zijn voor potentieel toekomstige Dates.
 12. Date: een geplande offline afspraak tussen twee Gebruikers die elkaar via onze Dienst hebben leren kennen, met als doel elkaar beter te leren kennen. Een Date kan variëren van een informele ontmoeting, zoals een wandeling of koffie drinken, tot een formelere afspraak, zoals een etentje of een bezoek aan een evenement;
 13. Date-locatie: de fysieke locatie, zoals een restaurant, bar, café of andere openbare gelegenheid, waar de Date tussen twee Gebruikers matches zal plaatsvinden. De Date-locatie wordt door Breeze geselecteerd op basis van de voorkeuren en beschikbaarheid van beide Gebruikers en wordt aan hen medegedeeld via de App;
 14. Walk & Talk Date: een Walk & Talk Date is een soort Date die door Breeze wordt georganiseerd, waarbij Gebruikers elkaar ontmoeten voor een wandeling en gesprek in een openbare, buitenruimte, zoals een park of een wandelpad;
 15. Voucher(s): een digitaal waardebewijs dat door Breeze wordt aangeboden aan Gebruikers, onder andere bij annulering of wijziging van een Date. Vouchers zijn in beginsel niet-overdraagbaar, niet restitueerbaar, en geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van afgifte, tenzij op de Voucher anders is vermeld. Vouchers kunnen ingewisseld worden voor specifieke voor goederen of diensten van Breeze;
 16. Account: de (persoons)informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt en gegenereerd, die wordt gebruikt voor hun profiel, App voorkeuren, de selectie van mogelijke matches en het organiseren van Dates.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen (i.e. een actie welke een juridische verandering tot stand brengt) van Breeze en voor iedere Overeenkomst tussen Breeze en jou.
 2. Indien we er (digitale) Overeenkomst wordt gesloten, dan zorgen we dat je van tevoren de algemene voorwaarden kunt doorlezen. Deze zijn beschikbaar via website waarnaar ook in de App verwezen wordt, maar kunnen – op verzoek – ook per e-mail verzonden worden.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen deze documenten prevaleren de algemene voorwaarden.
  1. Voor Gebruikers geldt de Gebruikersvoorwaarden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en géén resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst, mogen wij Derde(n) om hulp vragen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Diensten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld. Wij kunnen de prijzen van onze Diensten op elk moment aanpassen, maar voor Diensten die al zijn gekocht geldt de prijsverhoging niet.
 2. We proberen onze Diensten zo goed mogelijk te omschrijven zodat jij weet wat je koopt. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.
 3. Voor zover er geen normen of voorschriften zijn overeengekomen, zullen wij leveren overeenkomstig wat je redelijkerwijs van ons mag verwachten.

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen (voor Gebruikers, zie Gebruikersvoorwaarden), dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.

Artikel 5. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met een Gebruiker te beëindigen en/of het Account van een Gebruiker te verwijderen, in de volgende gevallen:
  1. Indien wij klachten ontvangen over het Account of het gedrag van de betreffende Gebruiker;
  2. Indien de Gebruiker handelt in strijd met de Gebruikersvoorwaarden en/of algemene voorwaarden van Breeze;
  3. In andere gevallen waarin wij redelijkerwijs oordelen dat beëindiging van de Overeenkomst of verwijdering van het Account noodzakelijk is om de belangen van Breeze, andere Gebruikers of Derde(n)(n) te beschermen.
 2. Wij stellen de Gebruiker op de hoogte van de beëindiging van de overeenkomst en/of verwijdering van het profiel, met opgave van redenen. De Gebruiker heeft het recht om binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar te maken tegen de beëindiging of verwijdering. Wij nemen het bezwaar in overweging en, indien gerechtvaardigd, besluiten wij om de beëindiging of verwijdering ongedaan te maken.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst of verwijdering van het Account van een Gebruiker, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de beëindiging of verwijdering.
 4. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een handeling of nalaten van een Gebruiker in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden en/of algemene voorwaarden.

Artikel 6. De Prijzen

 1. Tenzij wij iets anders zijn overeengekomen, zijn alle door ons genoemde bedragen inclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, maar exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten.
 2. Wanneer we een samengestelde prijsopgave hebben opgesteld en je slechts gebruik wilt maken van een gedeelte van het aanbod, zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
  1. Bijvoorbeeld, als je bij een Date een drankje krijgt, maar in plaats van gebruik te maken van onze voorgestelde Date-locatie, zelf een andere locatie kiest, dan ben je niet gerechtigd om het inbegrepen drankje te ontvangen. Bovendien zijn wij niet verplicht om een deel van het betaalde bedrag terug te geven in dergelijke gevallen.
 3. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 7. Aankopen en betaling

 1. Als je een Dienst wilt afnemen, hebben wij soms bepaalde informatie van jou nodig om deze Dienst ook te kunnen uitvoeren/leveren.
 2. Mocht je deze informatie niet of niet op tijd aan ons verstrekken, kunnen wij de Dienst mogelijk niet uitvoeren en/of kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van de Dienst.
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt en/of voortvloeit uit het niet of niet op tijd aanleveren van de benodigde informatie.
 3. Bij sommige van onze Diensten – zoals bij het verkrijgen van een match voor een Date – hebben wij het recht jou te vragen voor betaling van de volledige Dienst ter bevestiging van de volledige uitvoering van de Dienst.
 4. Betalingen gebeuren via een Derde partij genaamd Mollie. Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst te besluiten gebruik te maken van een andere Derde(n) betalingspartij(en).
 5. In bepaalde gevallen, vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden, kan je het aankoopbedrag terugbetaald krijgen. Indien je in aanmerking komt voor restitutie, ontvang je een tijdelijk restitueerbare Vouchers voor de origineel aangeschafte Dienst.
 6. Tenzij anders vermeld, is een Voucher niet restitueerbaar. Indien een Voucher wel restitueerbaar is, dan is deze enkel restitueerbaar voor beperkte termijn – met een maximum van 6 maanden vanaf het moment dat de originele betaling heeft plaatsgevonden – voor maximaal het originele aankoopbedrag.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Je kunt alleen als Consument een Overeenkomst op afstand gesloten (i.e. overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte, zoals bij een online aankoop) zonder reden ontbinden, en dus beëindigen, binnen 14 (veertien) dagen.
 2. Deze termijn van 14 (veertien) dagen (ook wel de bedenktijd genoemd) begint te lopen op de dag dat we een Overeenkomst sluiten.
 3. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale Dienst die niet op een materiële drager (bijv. een CD of DVD) is geleverd, en wij met de onmiddellijke uitvoering van de Dienst – met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming – zijn begonnen voordat bedenktijd is geëindigd en jij als Consument daarbij hebt verklaard afstand te doen van je herroepingsrecht:
  1. In het geval van een (pakket aan) Date(s) is de onmiddellijke uitvoering van de Dienst begonnen na betaling voor de (eerste) Date – als de datum geprikt kan worden of al was geprikt voor de betaling – waardoor je je niet meer kunt beroepen op het herroepingsrecht;
  2. In het geval van een enkele Date welke nog niet door de andere partij is bevestigd, wat enkel het geval is bij een aanvraag van de heractivatie van een afgezegde match, vind de uitvoering van de Dienst pas plaats na acceptatie van de heractivatie van de andere partij en kan je na acceptatie van de ander niet meer beroepen op het herroepingsrecht.
 4. Beroepen op het herroepingsrecht doe je via een elektronisch modelformulier voor herroeping – vergelijkbaar aan het Europees Modelformulier voor herroepingsrecht. Deze is in ieder geval te vinden op de website.
  1. Geven wij jou niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping? Dan is de bedenktijd niet 14 (veertien) dagen, maar nog 12 (twaalf) maanden langer.
  2. Als wij de informatie uit lid 1 binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd toch nog verstrekken, dan geldt vanaf de dag moment waarop jij deze informatie van ons hebt gekregen, een bedenktijd van 30 (dertig) dagen.
 5. Als jij een herroeping middels een e-mail meldt en jij van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zullen wij een ontvangstbevestiging van deze melding sturen en alle kosten, in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vergoeden.
 6. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, hebben wij het recht alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege te ontbinden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die zich voordoen op activiteiten die voortkomen, of te herleiden zijn naar onze Diensten.
  1. Specifiek zijn we niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen tijdens Dates, en ben jij als Gebruiker verantwoordelijk voor een goede voortzetting bij een Date. Dates gebeuren op eigen risico en verantwoordelijkheid. Hoewel we zorgvuldig Date-locaties selecteren en de veiligheid van gebruikers belangrijk vinden, kunnen wij geen controle uitoefenen over wat er tijdens de Date gebeurt.
  2. In het geval dat je je onveilig voelt of hulp nodig hebt tijdens een Date bij een Date-locatie, kun je contact opnemen met het personeel van de locatie, aangezien zij op de hoogte zijn van de samenwerking met Breeze. Bij een Walk & Talk Date kun je contact opnemen met Breeze via de Helpdesk in de App of met de relevante autoriteiten.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij (on)deugdelijk gebruik van de App.
  1. Als Gebruiker ben je verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de App, het opvolgen van de richtlijnen en het respecteren van de algemene voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet naleven van deze voorwaarden, het delen van persoonlijke informatie met andere Gebruikers of het ongeautoriseerd gebruik van de App.
 3. Indien een Gebruiker of Derde(n) partij een claim indient tegen Breeze en Breeze hiervan niet binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na het ontstaan van de claim op de hoogte is gesteld, vervalt het recht van de Gebruiker of Derde(n) partij om Breeze aansprakelijk te stellen voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de betreffende claim.
 4. Breeze is niet aansprakelijk voor claims van Derde(n) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Diensten door Gebruikers. Als Gebruiker vrijwaar je Breeze tegen alle aanspraken, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die het gevolg zijn van claims van Derde(n)die voortvloeien uit of verband houden met jouw gebruik van onze Diensten, jouw schending van de algemene voorwaarden, of jouw schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van 'overmacht' mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
  • wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
  • (stroom)storingen;
  • computervirussen;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand(gevaar);
  • (dreigend) oorlogsgevaar;
  • pandemieën;
  • epidemieën;
  • quarantaines;
  • ziekteverzuim;
  • stakingen;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • maatregelen van overheidswege;
  • verhindering van de persoon met wie jij een offline ontmoeting zou hebben vanwege bijvoorbeeld een auto-ongeluk.
  In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen. Ook gemaakte kosten voor het reizen naar een plek in het geval van verhindering van de persoon met wie jij een Date zou hebben wordt niet vergoed.
 2. Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 11. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Diensten voldoen aan de Overeenkomst, onze afspraken, de in ons aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals die op het moment van het ontstaan van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 12. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over onze Dienst? Laat het ons dan binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 2 (twee) maanden weten.
 2. Als jij je klacht niet binnen 2 (twee) maanden indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat onze Dienst voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen. Pas na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.
 4. We zullen je binnen 14 (veertien) dagen reactie geven op de ingediende klacht en laten weten binnen welke termijn wij verwachten de klacht op te lossen of een antwoord te kunnen formuleren.

Artikel 13. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten 'goederenrechtelijke werking'.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Breeze, ongeacht of voor de vervaardiging daarvan aan de Consument kosten zijn gerekend.
 3. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. De enige uitzondering wanneer jij stukken mag delen met Derde(n) is als dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit mag pas nadat wij goedkeuring hebben gegeven en indien wij dit nodig achten een geheimhoudingsplicht is overeengekomen.
 4. Tenzij wij samen Schriftelijk anders hebben afgesproken, ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derde(n).
 5. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derde(n) wordt gedeeld.
 6. Wij mogen niet herleidbare informatie, zoals bijvoorbeeld Schriftelijke informatie van een Account, gebruiken voor eigen doeleinden.
 7. Wij mogen, mits jij daar toestemming voor hebt gegeven, jouw naam en/of foto gebruiken als referentie of voor promotie.
 8. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derde(n) op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten.
 9. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete van €5.000,- (vijfduizend euro) verschuldigd met een verhoging van €500,- (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding doorloopt.

Artikel 15. Beheer

 1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld onze App.
 2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks- en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derde(n).
 4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
 5. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in niet-technische faciliteiten van onze Diensten of App.
 6. Wijzigen wij onze Diensten? En moet jij daarom ook definitief iets belangrijks aanpassen? Dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.
 7. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.
 8. We mogen onze Diensten (tijdelijk) stoppen of beperken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. Daarvan hoeven we jou niet op de hoogte te stellen. Je hebt daarbij ook geen recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons per direct, ongeacht of de overtreding aan jou is toe te rekenen en zonder voorafgaande waarschuwing van ons of een gerechtelijke procedure, €5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding verschuldigd. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan ons recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst die we sluiten, geldt uitsluitend het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit regio Rotterdam er uitspraken over doen.

Artikel 18. Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 19. Wijzigingen of aanvullingen

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen. Deze wijzigingen zijn meteen van toepassing.
 2. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren of onze Overeenkomst ontbinden. Dit heeft als gevolg dat je geen gebruik meer kan maken van onze Diensten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2023.