1. Definities

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden:

 1. Dienstverlener: natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
  • Breeze Social B.V.;
  • Tel: 010 3220150 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur);
  • E-mail: hello@breeze.social;
  • Website: https://breeze.social/;
  • Kamer van Koophandel (KVK): 80045944;
  • Zowel het Kantooradres als het Vestigingsadres is: Stationsplein 45, 3013 AK te Rotterdam;
  • BTW-nummer: NL826478190B01.
 2. Gebruiker: natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met de Dienstverlener een Overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat;
 3. Consument: zie ‘Gebruiker’;
 4. Overeenkomst: overeenkomst tot stand gekomen tussen Dienstverlener en Consument, waaronder begrepen het Overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: overeenkomst die buiten de verkoopruimte van Dienstverlener tot stand komt door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) met als doel om het verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand mogelijk te maken;
 6. Aanvullende overeenkomst: overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt in verband met een Overeenkomst op afstand, en deze producten, digitale content en/of diensten worden aangeleverd door de Dienstverlener of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de Dienstverlener;
 7. Herroepingstermijn: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en aangeleverde gegevens;
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst voor het regelmatig leveren van goederen, diensten en/of digitale content gedurende een bepaalde periode;
 11. Duurzame drager: elk hulpmiddel – met inbegrip van e-mail – dat de Consument of Dienstverlener in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie bedoeld is, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 12. Herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 13. Modelformulier voor herroeping: Europees model herroepingsformulier dat gebruikt wordt voor herroeping;
 14. Middelen voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Dienstverlener gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 15. Voorwaarden: de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. De overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle aanbiedingen van de Dienstverlener en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst, inclusief een Overeenkomst op afstand tussen Opdrachtnemer en Consument.
 2. In geval van een schriftelijke aanbod of een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Dienstverlener wordt dit aanbod of opdrachtbevestiging geacht de gehele Overeenkomst weer te geven en vervangt deze alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, uitlatingen en/of gedragingen van partijen. Wijzigingen/ aanvullingen op de tekst van het aanbod of de opdrachtbevestiging maken slechts deel uit van de Overeenkomst indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Dienstverlener is erkend, waarbij in geval van tegenstrijdigheid de tekst van de aanbieding of opdrachtbevestiging prevaleert.
 3. De Dienstverlener behoudt zich het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen voor zover de door de Dienstverlener te leveren prestatie als gevolg van deze wijziging niet materieel afwijkt van de beloofde prestatie. De Consument wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard indien de Dienstverlener niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging een schriftelijk bezwaar van de Consument heeft ontvangen.
 4. Aanbiedingen van de Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De Dienstverlener heeft het recht een door de Consument aanvaarde aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan informatie op aanbiedingen, folders, reclamemateriaal of de website van Dienstverlener.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van kracht en zullen partijen over de inhoud van de nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering

 1. Indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, zal de Dienstverlener hetgeen leveren overeenkomstig wat redelijkerwijs aangenomen kan worden.
 2. De door Dienstverlener aangeboden Diensten hebben die kenmerken die de Dienstverlener met betrekking tot de diensten kenbaar heeft gemaakt. Dienstverlener staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Consument ze wil aanklagen, ook niet als dit doel aan de Dienstverlener bekend is gemaakt. De diensten kunnen enigszins afwijken van eventuele demo’s van diensten en/of diensten die aan de Consument ter beschikking zijn gesteld of zijn verstrekt om een indicatie van de dienst te geven.

4. Prijs en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief transport-, verpakkings- en direct daarmee samenhangende transactiekosten.
 2. Prijsverhogingen als gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen in de bestelling en/of specificatie van de te leveren diensten op mondeling of schriftelijk verzoek van de Consument komen geheel voor rekening van de Consument.
 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee de Dienstverlener bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden, komen voor rekening van de Consument.

5. Aankopen

 1. Als je een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld ("Aankoop"), kan je worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor jouw Aankoop. Zodra je een match hebt via onze Service, word je gevraagd om de activiteit te kopen waarop je bent gematcht. De date kan pas plaatsvinden als de activiteit is gekocht. De betaling gebeurt binnen de app via een derde partij genaamd Mollie.
 2. In bepaalde gevallen, zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden, krijg je de aankoop terugbetaald. Indien je in aanmerking komt voor restitutie, ontvang je een voucher die voor andere dates kan worden gebruikt. Deze kan uiterlijk 4 maanden na de dag van ontvangst van de voucher worden uitbetaald. Om deze uitbetaald te krijgen kun je de helpdesk vragen. Na 4 maanden verzegeld de voucher. Deze kan daarna nog steeds worden gebruikt voor toekomstige dates, maar niet worden uitbetaald.

6. Herroepingsrecht voor de consument bij overeenkomsten op afstand

 1. De Consument kan, indien hij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de Overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd ontbinden.
 2. De Consument meldt deze ontbinding van de Overeenkomst op afstand aan Dienstverlener door middel van het Modelformulier voor Herroeping, via een elektronisch formulier dat Dienstverlener daartoe op haar website aanbiedt of op andere ondubbelzinnige wijze.
 3. De Herroepingstermijn is veertien (14) Dagen.

  Voor diensten en digitale inhoud:

 4. De Consument mag de Overeenkomst op afstand ontbinden in overeenstemming met lid 1 en 3 van dit artikel, indien de Overeenkomst op afstand betrekking heeft op de levering van een dienst of digitale content die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd en de Consument hier geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming voor heeft gegeven – en daarbij heeft verklaard – afstand te doen en daarmee afstand te doen van zijn recht op ontbinding.
  • In het geval van lid 6 gaat de in lid 3 genoemde bedenktijd in op de dag waarop de Overeenkomst op afstand wordt gesloten.
  • Indien de Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping zoals beschreven in lid 6 niet heeft verstrekt, loopt de Herroepingstermijn af veertien (14) Dagen nadat hij dit heeft gedaan.
  • Indien Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping van een overeenkomst zoals beschreven in lid 5 niet heeft verstrekt, eindigt de bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na wat in sub a bovenstaand beschreven staat.

  Verplichtingen Dienstverlener bij herroeping:

 5. Indien de Dienstverlener het mogelijk maakt dat de Consument de herroeping langs elektronische weg meldt en de Consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt de Dienstverlener de Consument onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
 6. De Dienstverlener vergoedt alle door de Consument betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen veertien (14) Dagen.

  Uitsluiting van het herroepingsrecht:

 7. De Dienstverlener sluit het Herroepingsrecht van de Consument voor de navolgende producten/diensten uit door dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, te vermelden:
  • Dienstencontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   • de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Dienstverlener de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederen, vervoer, autoverhuur en catering;
  • Vrijetijdsovereenkomsten, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan;
 8. De Consument heeft alleen het in dit artikel bedoelde Herroepingsrecht indien hij een Overeenkomst op afstand heeft gesloten met de Dienstverlener.

7. Duurprestatieovereenkomst: duur, opzegging en verlenging

       Beëindiging:

 1. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van meer dan 1 (één) jaar is aangegaan, kunnen zowel de Dienstverlener als de Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen, kunnen zowel de Dienstverlener als de Consument de Overeenkomst in onderling overleg opzeggen.

  Vernieuwing:

 2. Indien de Overeenkomst een overeenkomst is tot het geregeld afleveren van producten of diensten en deze stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, kunnen zowel Dienstverlener als Consument de voortgezette overeenkomst te allen tijde opzeggen met met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

  Looptijd:

 3. Indien de Overeenkomst een bepaalde duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is, kunnen zowel de Dienstverlener als d Consument de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

8. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Dienstverlener.
 2. Bij de Dienstverlener ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Dienstverlener binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient de Dienstverlener minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

9. Industrieel en intellectueel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de Dienstverlener de auteursrechten, octrooirechten en alle andere industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op de door haar gemaakte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, software, enz. die worden aangeleverd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Dienstverlener ongeacht of voor de vervaardiging daarvan aan de Consument kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk, verstrekt door de Dienstverlener aan de Consument, blijft eigendom van de Dienstverlener en mag door Consument alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De Consument zal de gegevens van Opdrachtnemer op geen enkele wijze aan derden verstrekken, behoudens voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst en dan pas nadat en voor zover een geheimhoudingsplicht is overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid

 1. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor iets wat gebeurt tijdens de date of op enigerlei wijze buiten het gebruik van de app.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een goede voortzetting van elke activiteit die wordt gedaan naar aanleiding van een ontmoeting via de app. Dit gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de bevoegde rechter in de gemeente waar de Dienstverlener is gevestigd is bevoegd. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar de Consument woonachtig is, is deze rechtbank gezamenlijk bevoegd.

Ingangsdatum

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2021.