Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemene bepalingen

Artikel 3. Het aanbod

Artikel 4. De Overeenkomst

Artikel 5. Honorarium/Prijzen

Artikel 6. Betaling en facturering

Artikel 7. Meerwerk

Artikel 8. Ontbinding

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Garantie

Artikel 12. Klachten

Artikel 13. Overdracht

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Artikel 15. Beheer

Artikel 16. Geheimhouding

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18. Survival

Artikel 19. Wijzigingen of aanvullingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Breeze: de opdrachtnemer met de volgende identiteit:
  • Naam: Breeze Social B.V.;
  • Kantooradres & vestigingsadres: Stationsplein 45, 3013 AK te Rotterdam;
  • Telefoonnummer: +31 10 3220150;
  • E-mail: hallo@breeze.social;
  • Website https://breeze.social
  • KVK nummer: 80045944;
  • BTW-nummer: NL826478190B01.
 2. Partner: opdrachtgever waarmee Breeze een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Breeze en de Partner tot het verlenen van diensten van Breeze aan de Partner;
 4. Partijen: Partner en Breeze tezamen;
 5. Schriftelijk: per e-mail, per post of per WhatsApp;
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Diensten: alle Diensten die Breeze uitvoert in opdracht van de Partner waaronder, maar niet beperkende tot:
  • Reclame maken voor de Partner;
  • Faciliteren van ontmoetingen (zoals dates) bij de gelegenheid van de Partner;
  • Het inzicht bieden in manieren om de service van de Partner te verbeteren middels klanten feedback.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Breeze en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Breeze en de Partner.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Partner ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Partner op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Partner langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Breeze niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Breeze in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Breeze kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Partner gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Breeze is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Een aanbod heeft in principe een beperkte geldigheidsduur van 10 (tien) werkdagen. Indien dit anders is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Een aanbod van Breeze is vrijblijvend, dit houdt in dat Breeze het recht heeft om het door de Partner aanvaarde aanbod binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Partner mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten over bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Breeze niet.
 4. Voor zover er geen normen of voorschriften zijn overeengekomen, zal Breeze hetgeen leveren overeenkomstig wat redelijkerwijs aangenomen kan worden.

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Partner van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden nadat de periode van Breeze om het aanbod in te herroepen is vervallen.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Breeze behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat de Partner niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Breeze weigert zal zij de Partner binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van de Partner zijn uitgesloten.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdracht.
 6. Indien de Partner het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Breeze onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5. Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Indien de Dienst niet plaats kan vinden door een aan de Partner te wijten omstandigheid waarbij de Partner zich niet kan beroepen op overmacht, is de Partner alsnog gehouden om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit is slechts anders, als Breeze dit aangeeft.

Artikel 6. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door of aan de Partner verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  1. Ook wanneer Breeze de Partner een bedrag verschuldigd is, zal Breeze een creditfactuur opstellen en deze na bevestiging van het bedrag, binnen 14 dagen na de bevestiging voldoen.
 2. De Partner heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Breeze te melden. Gemaakte kosten of schade die is ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens door de Partner, komen voor rekening van de Partner.
 3. Indien de Partner niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Breeze gewezen op de te late betaling en wordt de Partner een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Partner in verzuim. Hierdoor is de Partner ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Breeze gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Breeze op de Partner en de verplichtingen van de Partner jegens Breeze direct opeisbaar.
 5. De door de Partner gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de Partner aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Indien Breeze op verzoek van de Partner of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van de Partner, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Partner worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Breeze.

Artikel 8. Ontbinding

 1. Indien de Partner een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Breeze het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Breeze het recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 3. Opzegging dient Schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) dagen. Indien Breeze dat wenst moeten al geplande afspraken/ontmoetingen/dates bij de Partner kunnen plaatsvinden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Breeze is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade door uitvoering van de Overeenkomst, enkel niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Breeze voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Breeze.
 2. Indien Breeze in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Breeze beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Breeze uitkeert.
 4. Indien toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die de Partner zou moeten maken om de prestatie van Breeze aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Partner wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. De Partner vrijwaart Breeze voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 6. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Partner de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Breeze meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Breeze vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. De Partner kan alleen een beroep doen op de schadevergoeding, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Breeze heeft voldaan.
 9. Breeze is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 10. Breeze is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Breeze is uitgegaan van door de Partner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien de Partner deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
 11. De gevolgen van de naleving (door Breeze of Derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van de Partner, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan de Partner, Breeze of een Derde te wijten is.

Artikel 10. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Breeze in de nakoming van enige verplichting jegens de Partner niet aan Breeze kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Breeze onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Partner geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Breeze kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege zoals het sluiten van de horeca of het annuleren van de ontmoeting door een van de deelnemers.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Breeze niet aan zijn verplichtingen jegens de Partner kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Breeze niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Breeze is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Breeze als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11. Garantie

 1. Breeze staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Géén garantie kan worden geboden over onder andere, maar niet beperkende tot, de volgende gevallen:
  1. Aantal bezoekers in horecagelegenheid van de Partner voortkomend uit dates of reclame;
  2. Aantal afgenomen consumpties bij horecagelegenheid van de Partner;
  3. Frequentie bezoek aan horecagelegenheid van de Partner.

Artikel 12. Klachten

 1. De Partner dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van Breeze. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden. De Partner dient Breeze in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Partner niet op.

Artikel 13. Overdracht

 1. Rechten en plichten van Partner uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele-eigendomsrechten (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, auteursrechten en octrooirechten) die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Breeze uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Breeze. De Partner verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Partner is uitgesloten. Tenzij expliciet Schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Breeze ongeacht of aan de Partner voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Alle stukken die Breeze deelt zijn enkel voor gebruik van de Partner. Het verstrekken van deze stukken, op welke wijze dan ook, aan Derden is niet toegestaan, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is de Partner niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 4. Breeze heeft het recht om met toestemming van de Partner, de naam en het logo van de Partner te gebruiken als referentie of promotie.
 5. De Partner vrijwaart Breeze voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele-eigendomsrechten.
 6. Indien de Partner handelt in strijd met dit artikel is de Partner een direct opeisbare boete verschuldigd €20.000,- (twintigduizend euro) onverminderd het recht van Breeze op schadevergoeding.

Artikel 15. Beheer

 1. Breeze is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
 2. De Partner zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. De Partner is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. De Partner zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen.
 4. De Partner zal de door Breeze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. Breeze is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
 6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Breeze een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Partner, zal zo spoedig mogelijk aan de Partner kenbaar worden gemaakt. De Partner kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 7. Breeze behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Breeze beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan de Partner de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. De Partner komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.
 8. Breeze is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Breeze te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van de Partner jegens Breeze ontstaat.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die de Partner in het kader van de Overeenkomst van Breeze heeft verkregen, is verplicht voor de Partner. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Breeze is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Partner lid 1 van deze bepaling overtreedt, is de Partner, ongeacht of de overtreding aan de Partner kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Breeze een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Breeze, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Breeze en de Partner, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen de Partner en Breeze zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Breeze gevestigd is, tenzij Breeze een ander relatief bevoegde rechter wenst.

Artikel 18. Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 19. Wijzigingen of aanvullingen

 1. Breeze is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Breeze de Partner tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. De Partner wordt geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd indien de Partner niet binnen 14 (veertien) dagen, nadat Breeze de Partner op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen, Schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2023.