Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de breeze.social website en de Breeze (mobiele) applicatie (iOS/ Android application) van Breeze Social BV ("ons", "wij" of "onze") gebruikt.

1. Definities

Op deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Dienstverlener: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een App aanbiedt waarmee Dienstverlener (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aanbiedt;
 2. Dienst: online platform, de (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aangeboden door de Dienstverlener, beschikbaar via de Website en App;
 3. App: (mobiele) applicatie waarmee toegang kan worden verkregen tot (een deel van) de Dienst en welke beschikbaar is in de Apple App Store en Google Play Store;
 4. Website: de verzameling webpagina's en gerelateerde inhoud die toegankelijk is via breeze.social en breeze.dating;
 5. Gebruiker: persoon die gebruik maakt van de Dienst en/of App;
 6. Account: persoonlijke informatie met betrekking tot de Gebruiker die de Dienstverlener verzamelt om zijn Dienst aan te bieden;
 7. Profiel: persoonlijke informatie met betrekking tot de Gebruiker die wordt getoond aan andere gebruikers van de Dienst;
 8. Voucher: een digitaal aangeboden waardebewijs die aan een Gebruiker wordt aangeboden en die tegen de voorwaarden van Dienstverlener kan worden ingewisseld voor goederen of diensten van de Dienstverlener, of in geld wordt terugbetaald.
 9. Voorwaarden: de (algemene) verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Dienstverlener die een aanvulling vormen op deze Gebruiksvoorwaarden en te raadplegen zijn via breeze.social/terms-conditions;
 10. Gebruiksvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document;
 11. Privacyverklaring: Privacyverklaring dat een aanvulling vormt op deze Gebruiksvoorwaarden en kan worden geraadpleegd op breeze.social/privacy.

2. Toepasbaarheid Gebruiksvoorwaarden

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart de Gebruiker gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Wanneer de Gebruiker een klant, leverancier of een andere wederpartij van de Dienstverlener is, gelden deze Gebruiksvoorwaarden als aanvulling op de Voorwaarden van Dienstverlener die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 3. In de situatie waarin de Gebruiksvoorwaarden en het Privacyverklaring strijdig zijn, prevaleren voor zover nodig de Gebruiksvoorwaarden, om een dergelijk conflict op te lossen.
 4. De Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de Dienstverlener worden gewijzigd. De toepasselijke versie is de versie die van toepassing is op het moment dat de Gebruiker toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst. In het geval dat we wijzigingen aanbrengen die, naar eigen goeddunken, aanzienlijk substantieel zijn, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld via een e-mail naar het e-mailadres van je Account of door een bericht in de App te plaatsen.

3. Gebruik van de Dienst

 1. Voordat je onze geweldige App kunt gebruiken, moet je je registreren voor een account. Om een Account aan te maken moet de Gebruiker:
  • minimaal 18 jaar oud zijn;
  • geen veroordeling hebben met betrekking tot aanranding, geweld, seksueel wangedrag of intimidatie; en
  • wettelijk toegestaan zijn om de app te gebruiken volgens de wetten van je eigen land.
  Door gebruik te maken van onze Dienst bevestigt de Gebruiker dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Wij zullen het recht hebben om deze voorwaarden af te dwingen door bijvoorbeeld je account te verwijderen of te blokkeren.
 2. Het gebruiksrecht is persoonlijk. Om in te loggen op de App, ontvangt de Gebruiker een validatiecode op het telefoonnummer dat aan zijn/haar Account is gekoppeld. De Gebruiker garandeert dat hij/zij geen toegang zal verlenen aan anderen.
 3. De Dienstverlener verstrekt slechts een tijdelijk gebruiksrecht op de Dienst. De dienstverlener bepaalt wie de Dienst gebruikt en voor hoe lang. Er is geen afdwingbaar gebruiksrecht voor de Gebruiker.
 4. Het gebruik van de Dienst zal voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor toegang is verleend.
 5. Gebruik van de Dienst is geheel voor eigen rekening en risico.
 6. De Gebruiker zal auteursrechtelijk beschermde werken van de Dienstverlener, andere gebruikers en/of derden respecteren, d.w.z. niet kopiëren, reproduceren, (sub)licenseren of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.
 7. Als de Gebruiker weet of vermoedt dat de mobiele telefoon of het e-mailadres dat aan zijn Account is gekoppeld, gehackt, gestolen of toegankelijk is voor anderen, moet de Gebruiker de Dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 8. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd is met de wet, goede zeden, welke onrechtmatig is verkregen, of op zodanige wijze dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten.
 9. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener voor eventuele aanspraken van de Gebruiker of derden wegens overtreding van het bepaalde voorwaarden in dit artikel.

4. Hoe werkt de App

 1. Je kunt een account aanmaken in onze App door je telefoonnummer in te voeren en te verifiëren. Je account wordt aangemaakt zodra je je telefoonnummer hebt ingevoerd en gevalideerd, wat tegelijk betekent dat je akkoord gaat met het feit dat we indien nodig, contact met je kunnen opnemen via je telefoonnummer.
 2. Je kunt het aanmaken van je account voltooien door de stappen voor het maken van een account in de App te doorlopen. Als je klaar bent, heb je altijd de mogelijkheid om bepaalde informatie te wijzigen via de pagina 'Instellingen' en de pagina 'Profiel'. Zorg ervoor dat de inhoud voldoet aan de vereisten die zijn ingesteld in de sectie Inhoud hieronder.
 3. Als je Account op "actief" staat ingesteld, betekent dit dat je potentiële matches in rondes ontvangt, maar dit betekent ook dat andere gebruikers je profiel te zien krijgen.
 4. Je kunt de optie "Not for me" kiezen, wat betekent dat je niet met die gebruiker wilt worden gematcht of de optie “I’ll go for a drink” of “I’ll go for a walk”, wat betekent dat je wordt gekoppeld aan die gebruiker en ook op een date gaat. Als de andere gebruiker ook reageert met “I’ll go for a drink” of “I’ll go for a walk” bij het ontvangen van jouw profiel, is er een match.
 5. Voor het plannen van de date word je gevraagd om je beschikbaarheid door te geven in de App. Als je dit hebt gedaan en de dag en tijd zijn ingesteld, wordt de date gepland. Pas nadat je voor de date hebt betaald (zoals uitgelegd in de sectie Aankopen van de Algemene Voorwaarden), bevestig je dat je op de date aanwezig zult zijn.

5. Annuleren of verplaatsen van een geplande datum

 1. Je kunt een geplande date annuleren of verplaatsen op de pagina met je match in de App.
 2. Bij opnieuw plannen of verplaatsen van de date geldt:
  • Met het verplaatsen van de date impliceren wij dat je, om welke reden dan ook, besluit de datum, tijd of locatie voor de datum te wijzigen. Dit is gratis.
  • Als je de datum minder dan 3 uur voor het moment dat de date plaatsvindt wilt verzetten, kun je dit alleen doen door ons rechtstreeks te bellen. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze Website en App. Dit wordt gedaan zodat we je match direct op de hoogte kunnen stellen en zodat ze niet op je wachten bij de date-locatie.
 3. Bij het annuleren van een date geldt:
  • Met annuleren bedoelen we dat, om welke reden dan ook, je besluit om je match niet via onze service te willen ontmoeten. Over het algemeen is het annuleren van de date geen optie. Als je zegt iemand te willen ontmoeten, verwachten we dat je die persoon ook daadwerkelijk kunt ontmoeten bij een potentiële match. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waardoor je echt niet op date kunt of wilt. Als dit het geval is, kun je de datum annuleren met een geldige of ongeldige reden. De geldigheid wordt bepaald naar het oordeel van de Dienstverlener.
 4. Annuleren van een date met een geldige reden:
  • Als je een date annuleert met een geldige reden en meer dan 1 dag (24 uur) voordat de date zou plaatsvinden, kan de datum worden geannuleerd binnen onze gratis annuleringsperiode. Dit betekent dat je een Voucher ontvangt voor het betaalde bedrag. Deze Voucher kan worden gebruikt om toekomstige dates te betalen en kan binnen 4 maanden na ontvangst van de Voucher worden uitbetaald.
  • Als je een date annuleert met een geldige reden en minder dan 1 dag (24 uur) voordat de datum zou plaatsvinden, annuleer je de date buiten onze gratis annuleringsperiode. Dit betekent dat je een Voucher ontvangt voor het betaalde bedrag exclusief onze servicekosten. Dit is omdat er op dat moment al zaken voor de date hebben geregeld zoals de reservering. Voor deze Voucher geldt ook dat deze gebruikt kan worden om toekomstige dates te betalen en binnen 4 maanden na ontvangst van de Voucher kan worden uitbetaald. Als je een vergoeding wilt krijgen, dan kan dat in de App.
 5. Annuleren van een date met een ongeldige reden:
  • Als je annuleert met een ongeldige reden, krijg je geen restitutie en krijg je een waarschuwing. Als je een keer bent gewaarschuwd en je annuleert opnieuw een date met een ongeldige reden, kunnen we je account naar eigen goeddunken blokkeren.
 6. Als je date wordt geannuleerd:
  • Als je date wordt geannuleerd door je match of door een fout van Breeze, krijg je je aankoopbedrag terug. Dit betekent dat je een Voucher ontvangt voor het betaalde bedrag. Deze Voucher kan worden gebruikt om toekomstige dates te betalen en kan binnen 4 maanden na ontvangst van de Voucher worden uitbetaald.
 7. We mogen dates annuleren of verplaatsen om welke reden dan ook die wij nodig achten. We zullen je ruim van tevoren, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte stellen van deze wijzigingen.
 8. Vouchers:
  • Om transacties die heen en weer gaan tot een minimum te beperken, geven we vouchers uit als terugbetalingen. De som van de Vouchers die kunnen worden uitbetaald, wordt in de App als “saldo” weergegeven. De Vouchers kunnen worden gebruikt om je volgende date te betalen. Je behoudt de mogelijkheid om de Voucher te laten restitueren gedurende 4 maanden nadat deze is verstrekt. Na deze 4 maanden wordt de Voucher verzegeld en kan deze niet worden uitbetaald en alleen worden gebruikt om een date te betalen. Verzegelde vouchers worden gepresenteerd als "date-tegoed" in de App.

6. Walk and Talk-dates

Vanwege de huidige Corona-pandemie biedt de Dienstverlener Corona-verantwoorde dates aan. Deze zijn bedoeld om je toch de mogelijkheid te geven om je matches in het echt te ontmoeten en dit op een verantwoorde manier te doen. Houd je aan de richtlijnen in de App om ervoor te zorgen dat deze dates veilig blijven. Dat gezegd hebbende, we vertrouwen erop dat je je gezond verstand kunt gebruiken tijdens de date, omdat we geen controle hebben over wat er vanaf dat punt gebeurt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iets wat op de date gebeurt en we vertrouwen erop dat je, indien nodig, besluit contact met ons op te nemen via de Helpdesk-chat of de relevante autoriteiten.

7. De App verwijderen

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het gebruik van de App en dat je ook daadwerkelijk op dates gaat. Maar, als je besluit dat je je account wilt verwijderen, kun je dit op elk gewenst moment doen door op "account verwijderen" op je account overzichtspagina te klikken. Nadat je de reden voor verwijdering aan ons hebt doorgegeven, anonimiseren we je persoonlijke gegevens zoals uitgelegd in onze Privacyverklaring. De bewaartermijn kan van geval tot geval verschillen, maar we bewaren alleen gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Let op: het verwijderen van de App betekent niet dat je account wordt verwijderd.

8. Vertrouwelijkheid en technologie

 1. De Dienstverlener draagt er zorg voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de Dienst en de gegevens in/op/van de Dienst te beveiligen en uitsluitend op een geautoriseerde wijze ter beschikking te stellen. De Dienstverlener garandeert niet dat de Dienst permanent beschikbaar is. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de levering van de Dienst te onderbreken, indien de Dienstverlener dit op dat moment en voor die periode nodig acht. Wanneer mogelijk, zal de Dienstverlener de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 2. Indien de Gebruiker een beveiligingslek in de Dienst constateert of kennis krijgt van het (mogelijke) bestaan van een beveiligingslek in de Dienst, stelt de Gebruiker de Dienstverlener hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte.
 3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de beveiliging van zijn/haar hardware, browser en andere software en de inloggegevens.
 4. De Dienstverlener schakelt derden in voor de levering van de Dienst. Indien en voor zover een ingeschakelde derde toegang wenst tot de Diensten en enige data van de gebruiker, stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn gegevens. De Gebruiker geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan de Dienstverlener eerder genoemde door de Dienstverlener betrokken derden om alle verstrekte gegevens te verwerken.

9. Aansprakelijkheid

 1. De Dienstverlener is jegens de Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor gebreken aan de Dienst van welke aard dan ook, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove verwaarlozing van de Dienstverlener.
 2. Daarnaast geldt dat iedere aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor vertragings- en/of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en schade als gevolg van claims van derden jegens de Gebruiker, of enige andere vorm van indirecte schade, uitdrukkelijk is uitgesloten.
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, onvolledig of onjuist naleven van de Gebruiksvoorwaarden door haar gebruikers en/of derden.
 4. Voor het geval de voorwaarden van de Dienstverlener van toepassing zijn, prevaleren de aansprakelijkheidsbepalingen van die voorwaarden voor de Gebruiker.

10. Inhoud

 1. In de Dienst kan informatie worden geplaatst door andere gebruikers van de Dienst en door derden. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van die informatie. Bestaat de informatie (mede) uit software, dan is het gebruik ervan voor risico van de Gebruiker. De Gebruiker begrijpt dat het voor de Dienstverlener niet mogelijk is om de informatie, inclusief eventuele software, te verifiëren.
 2. Indien de Gebruiker kennis krijgt van door andere gebruikers of derden geplaatste informatie, inclusief software, hyperlink of inhoud van externe bronnen (embedded) die schadelijk kunnen zijn voor de Dienstverlener en/of enige andere gebruiker van de Dienst, dan zal de Gebruiker de Dienstverlener hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte van stellen.
 3. De Gebruiker verklaart dat de informatie die de Gebruiker naar of via de Dienst verzend en/of op de Dienst publiceert:
  • niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving;
  • niet in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en/of met de Voorwaarden van Dienstverlener;
  • geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht;
  • is correct, volledig en geschikt is voor het door de gebruiker van die informatie beoogde doel;
  • voor zover de informatie (mede) uit software bestaat: het downloaden, uitvoeren en/of anderszins gebruiken van de software geen schadelijke gevolgen kan hebben.
  • gebruikt geen afbeeldingen van andere personen. Indien een Gebruiker dit doet, verklaart hij hierbij dat de geportretteerden op de hoogte zijn van het gebruik van hun foto's en daarmee instemmen.
  • maakt geen gebruik van foto's waarop het intellectueel eigendom van iemand anders dan hemzelf rust. Als de Gebruiker dit doet, verklaart hij hierbij dat de persoon die het intellectuele eigendom van de foto heeft op de hoogte is van en akkoord gaat met het gebruik van de Gebruiker en de Dienstverlener.
 4. Indien de in het vorige lid bedoelde informatie niet voldoet aan de voorwaarden in dat lid, vrijwaart de Gebruiker de Dienstverlener voor alle schade die het (indirecte) gevolg is van het gebruik van de informatie, waaronder claims van derden die enige schade hebben geleden wat het (indirecte) resultaat is van het gebruik van die informatie.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Bij het gebruik van de Dienst, alsmede de daarmee verband houdende werkzaamheden, kunnen rechten van nieuw intellectueel eigendom ontstaan; deze rechten behoren toe aan de Dienstverlener. Voor zover deze intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker toebehoren, draagt de Gebruiker deze over aan de Dienstverlener door de informatie waarop de intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben op de Dienst te publiceren en/of door te sturen naar of via de Dienst.

12. Persoonsgegevens

Indien de Gebruiker de Dienst gebruikt om informatie te publiceren, of informatie door of naar de Dienst stuurt en deze informatie bevat persoonsgegevens (zoals naam en contactgegevens), dan is de Privacyverklaring van de Dienstverlener van toepassing. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de gebruiker de Privacyverklaring leest voordat die persoonlijke gegevens publiceert of verzendt.

13. Communautaire regels

Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, verklaart de Gebruiker dat die de Dienst niet gebruikt:

 1. voor schadelijke of criminele doeleinden;
 2. voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Overeenkomst;
 3. om leden te spammen, te werven of te bedriegen;
 4. om iemand lastig te vallen, te stalken, te intimideren, aan te vallen, te misbruiken of te belasteren;
 5. om inhoud te plaatsen die kan worden opgevat als hatelijk, bedreigend, seksueel expliciet of pornografisch;
 6. om inhoud te plaatsen die aanzet tot geweld, of die naaktheid of grof of nodeloos geweld bevat;
 7. om inhoud te plaatsen die racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van fysieke schade tegen een groep of individu aanmoedigt.

14. Andere gebruikers

 1. De Gebruiker kan via de Dienst in contact komen met andere gebruikers van de Dienst en/of derden. De Dienstverlener kan niet garanderen dat andere gebruikers van de Dienst en/of derden degenen zijn die zij pretenderen te zijn en/of de bevoegdheden hebben die zij beweren te zijn, bij welke organisatie dan ook. De Gebruiker dient dit zelf te controleren.
 2. Indien het contact tussen de Gebruiker en een andere gebruiker van de dienst en/of een derde leidt tot een overeenkomst en/of rechtsverhouding, dan is Dienstverlener niet als partij betrokken, tenzij de Dienstverlener hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die het (indirecte) gevolg zijn van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst en/of rechtsverhouding.

15. Overige bepalingen

De Dienst is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar. Wanneer de Gebruiker zich registreert, verklaart de Gebruiker daarmee 18 jaar of ouder te zijn.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen de Dienstverlener en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, of, naar keuze van Dienstverlener, aan de territoriaal bevoegde rechter (relatief bevoegd) krachtens de wet.

17. Disclaimer

 1. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor iets wat gebeurt tijdens de date of op enige andere wijze buiten het gebruik van de App.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een goede voortzetting van enige activiteit die wordt verricht naar aanleiding van een ontmoeting via de App. Dit gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Ingangsdatum

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2021.